Feb 28 2010

02/2010 年游客照片

Published by at 12:52 am under 图片

新加坡 传媒之旅 带团:新传媒节目《大脚印》主持人杨志龙
25-2-10 景点拍照
PC270359PC270367PC270369PC270374PC270377PC270380PC270382PC270391PC270393PC270397PC270400PC270405

大脚印 Footprints in Malaysia Episode 6 (XinMSN)

85 responses so far

85 Responses to “02/2010 年游客照片”

 1. erikon 14 Jan 2015 at 1:26 am

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 2. Franciscoon 14 Jan 2015 at 6:07 pm

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 3. Christianon 14 Jan 2015 at 6:39 pm

  .

  tnx!!…

 4. tomon 14 Jan 2015 at 7:12 pm

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 5. Victoron 15 Jan 2015 at 5:18 pm

  .

  áëàãîäàðåí!!…

 6. Alfonsoon 16 Jan 2015 at 11:58 pm

  .

  tnx for info….

 7. Nelsonon 17 Jan 2015 at 2:40 am

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 8. Charlieon 18 Jan 2015 at 1:38 pm

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 9. Johnnyon 18 Jan 2015 at 2:09 pm

  .

  áëàãîäàðñòâóþ….

 10. Cameronon 19 Jan 2015 at 3:10 am

  .

  hello!…

 11. Leoon 21 Jan 2015 at 1:14 am

  .

  ñïñ çà èíôó!…

 12. Alfredon 21 Jan 2015 at 1:35 am

  .

  ñïñ….

 13. kennethon 21 Jan 2015 at 7:22 pm

  .

  ñïñ!!…

 14. timon 21 Jan 2015 at 10:23 pm

  .

  thank you!!…

 15. louison 23 Jan 2015 at 8:54 am

  .

  áëàãîäàðåí….

 16. Geneon 24 Jan 2015 at 1:14 pm

  .

  ñïñ!!…

 17. Duaneon 25 Jan 2015 at 10:12 am

  .

  tnx for info!…

 18. Dustinon 28 Jan 2015 at 2:25 pm

  .

  tnx….

 19. Michaelon 29 Jan 2015 at 7:31 am

  .

  ñïñ….

 20. joshuaon 30 Jan 2015 at 5:24 pm

  .

  ñïñ çà èíôó….

 21. tomon 01 Feb 2015 at 3:57 pm

  .

  ñïñ çà èíôó!…

 22. Ronnieon 02 Feb 2015 at 11:19 pm

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 23. edgaron 03 Feb 2015 at 11:58 pm

  .

  thank you!!…

 24. terranceon 04 Feb 2015 at 9:21 pm

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 25. randyon 04 Feb 2015 at 9:51 pm

  .

  ñïñ çà èíôó!!…

 26. Gregoryon 04 Feb 2015 at 10:24 pm

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 27. Jonathanon 04 Feb 2015 at 10:54 pm

  .

  hello….

 28. Tyroneon 04 Feb 2015 at 11:43 pm

  .

  ñïàñèáî!!…

 29. luison 10 Feb 2015 at 5:41 am

  .

  ñïñ!!…

 30. Rubenon 10 Feb 2015 at 6:18 am

  .

  ñïñ çà èíôó….

 31. Marcon 10 Feb 2015 at 6:54 am

  .

  tnx….

 32. Roberton 10 Feb 2015 at 7:30 am

  .

  tnx for info!!…

 33. douglason 10 Feb 2015 at 5:12 pm

  .

  ñïñ çà èíôó!…

 34. Wayneon 10 Feb 2015 at 5:51 pm

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 35. troyon 10 Feb 2015 at 10:04 pm

  .

  áëàãîäàðåí….

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.